Obchodné právo

Obchodné právo predstavuje súhrn právnych noriem, ktorých obsahom je predovšetkým právna úprava majetkových vzťahov, ktoré vnikajú v právnych vzťahoch, ktorých subjektmi sú najmä podnikatelia.

Základné inštitúty obchodného práva sú kodifikované v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý má vo vzťahu k Občianskemu zákonníku postavenie „lex specialis“. Právne vzťahy neupravené v Obchodnom zákonníku, ktoré však možno zaradiť do systému obchodného práva, sú predmetom úpravy ďalších osobitných právnych predpisov, napr. živnostenského zákona.

V oblasti obchodného práva poskytujeme, najmä: