Občianske a rodinné právo

Občianske právo tvorí súhrn právnych noriem, ktoré vymedzujú osobný a majetkový štatút subjektov (osôb), upravujú základné vlastnícke pomery v spoločnosti, právny princíp, ktorým sa riadia fyzické a právnické osoby vo svojich vzájomných osobných a majetkových vzťahoch, založených na vzájomne rovnom postavení, ako aj právne prostriedky vzniku, zmeny a zániku práv a povinností z týchto vzťahov. Toto právo upravuje rôzne vzťahy, ktoré vznikajú medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a súkromnými organizáciami, ako aj medzi týmito organizáciami a štátom. Predmetom občianskeho práva sú teda právne komponenty aktivity jedincov, predovšetkým subjekty práva a veci ako aj objekty práva.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov predstavuje základný súkromnoprávny právny predpis, ktorý všeobecne upravuje majetkové (záväzkové, vecnoprávne, dedičské), osobnostné a čiastočne aj osobno-majetkové vzťahy. Občiansky zákonník má povahu „lex generalis“, jeho vecná pôsobnosť sa dotýka aj obchodnoprávnych, rodinnoprávnych či pracovnoprávnych vzťahov. Právna úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku upravuje v právnej praxi najfrekventovanejšie právne vzťahy. K najtypickejším občianskoprávnym vzťahom patria zmluvy, akými sú kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, poistná zmluva, nájomná zmluva či pôžička alebo výpožička.

Rodinné právo upravuje vzťahy vznikajúce v rodine, medzi manželmi, rodičmi a deťmi, prostredníctvom nich aj vzťahy medzi ostatnými príbuznými, vzťahy náhradnej rodinnej výchovy. Teda upravuje právne postavenie človeka v rodinnom kolektíve. Právna úprava je obsiahnutá predovšetkým v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tam, kde tento zákon neobsahuje vlastnú úpravu, používajú sa subsidiárne ustanovenia Občianskeho zákonníka. Majetkové vzťahy medzi manželmi sú tiež v zásade upravené v Občianskom zákonníku.

V oblasti občianskeho a rodinného práva poskytujeme, najmä: