Správne právo

Správne právo je odvetvie sústredené na štátnu správu verejných vecí, dopravy, školstva, zdravotníctva a pod. Jeho poslaním je upravovať postavenie a správanie subjektov práva vo vzťahoch, ktoré vznikajú a uskutočňujú sa v súvislosti s realizáciou výkonnej moci v štáte vo sfére verejnej správy. Normy správneho práva takto upravujú veľmi široký okruh vzťahov, v ktorých hrá rozhodujúcu úlohu organizácia a činnosť najrôznejších správnych orgánov.

Právne predpisy z oblasti správneho práva sprevádzajú fyzické osoby od ich narodenia až po smrť. Obdobne to platí aj o právnických osobách.

Správne orgány každoročne vydávajú rozhodnutia, ktoré upravujú práva, povinnosti a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb. Treba vychádzať zo zásady, že ich rozhodnutia sú v súlade so zákonom. Rozhodujú však ľudia. Preto nemožno vylúčiť, že dôjde v praxi k pochybeniu, ktoré môže mať pre fyzické a právnické osoby okrem pocitu krivdy aj nepriaznivý dosah či už v osobnom postavení alebo v materiálnej oblasti.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje, že každý, kto sa cíti byť dotknutý rozhodnutím správneho orgánu, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia.Správne súdnictvo je neoddeliteľným atribútom právneho štátu.

V oblasti správneho práva poskytujeme, najmä: