Trestné právo

Trestné právo je charakterizované ako krajný prostriedok ochrany spoločnosti. Chráni spoločnosť a určený okruh spoločenských vzťahov pred spoločensky najzávažnejšími útokmi fyzických osôb. Jej účelom je zabrániť odsúdenému páchať ďalšiu trestnú činnosť.

Dňa 1. januára nadobudli účinnosť v Slovenskej republike dva významné trestnoprávne predpisy. Týmito právnymi predpismi sú zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Trestné právo hmotné je jedno z odvetví slovenského právneho poriadku, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje čo je to trestný čin, ustanovuje podmienky trestnej zodpovednosti i beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.

Trestné právo procesné je odvetvie práva, ktoré chráni pred trestnými činmi práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky tým, že upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, prípadne ďalších zúčastnených osôb pri zisťovaní trestných činov, pri rozhodovaní a stíhaní ich páchateľov, pri výkone rozhodnutí a pri predchádzaní a zamedzovaní trestnej činnosti.

V oblasti trestného práva poskytujeme, najmä: