„Ubi societas ibi ius“

„Ubi societas ibi ius“, hovorili starí Rimania: „Kde je spoločnosť, tam je aj právo“. Ak nejaká spoločenská skupina chcela prežiť a reprodukovať sa, spravovať spoločné veci, musela si vytvoriť systém noriem, ktorými riadila svoje vzťahy. Úlohou normatívnych systémov, ktoré vychádzajú z hodnôt spoločnosti a regulujú správanie ľudí, je teda integrácia spoločnosti, ktorú si vyžaduje jej existencia.

Sprvoti bolo rešpektovanie spoločných noriem otázkou prežitia: spoločnosť zo svojho stredu jednoducho vylúčila neposlušných a nechala ich zahynúť. Postupne si vytvárala civilizovaný prostriedok presadzovania žiaduceho správania - právo.

Právo je produktom každodenného života. Ľudia denne kupujú noviny, platia dane, sobášia sa a rozvádzajú. Rozšírené želanie „nemať nič spoločné s políciou a súdmi“ len dokazuje, že tohto kontaktu s právom si často nie sú vedomí. Právo vyjadruje a reguluje ľudské vzťahy v ich zložitosti a pohybe. Výsledkom abstrahovania od konkrétnych situácií, aj úsilia zabezpečiť harmóniu sociálneho organizmu, sú spoločenské normy, celé skupiny noriem, kódexy. Pochopiť právo znamená nielen poznať tieto normy, ale ich aj vedieť používať na riešenie konkrétnych situácií. Právo sa formuluje aj používaním, interpretáciou a aplikáciou noriem. Nakoniec je právo význam a svedkom spoločenskej kultúry, jej najzákladnejších hodnôt.

V podmienkach demokracie sú si ľudia rovní pred zákonom, majú rovnaké práva a slobody a majú rovnaké právo na právnu ochranu bez ohľadu na akékoľvek rozdiely rasy, farby pletí, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia a pod. Rovnosť v práve sa prejavuje v jeho všeobecnej záväznosti, v tom, že niekoho nediskriminuje, ani mu neposkytuje nezdôvodnené privilégiá.

S existenciou práva sa oddávna spájala hodnota spravodlivosti. Spravodlivosť je etický ideál rozdeľovania dobra a zla v spoločnosti. Inými slovami, je kritériom podľa ktorého sa členom spoločnosti rozdeľujú výhody, príjmy, výsady, ale aj ťarchy a bremená, plynúce zo spoločenského fondu bohatstva, tzv. distributívna, rozdeľovacia spravodlivosť. Okrem distributívnej spravodlivosti existuje aj spravodlivosť opravná, korektívna. Podľa tejto spravodlivosti treba reštituovať vzťahy, ktoré boli, v rozpore so spravodlivosťou, narušené. Ak teda niekto neprávom zasiahol do života či majetku iného, treba mu odňať to, čo takto získal, a vrátiť tam, kam to patrí. Ak to už nie je možné, vyjadriť újmu výškou trestu. Oba druhy spravodlivosti majú svoje miesto v práve. Právo je predsa významným nástrojom organizácie i rozdeľovania. Sudca, ktorý ho používa, vnáša zasa opravnú spravodlivosť do porušenej rovnováhy. V práve je teda obsiahnutá určitá koncepcia spravodlivosti a preto právne spravodlivé je to, čo je v súlade s právom.

Naša právnická kancelária poskytuje široké spektrum služieb pre tuzemské ako aj zahraničné fyzické a právnické osoby, tak v oblasti súkromného, ako aj verejného práva.

Kancelária sa špecializuje hlavne na problematiku obchodného, občianskeho, trestného a správneho práva. Ako jedna z mála poskytuje aj poradenstvo cez internet.

Našim cieľom je poskytnúť Vám pohodlný a kompletný právny servis. Poskytujeme služby vrátane poradenstva a zastupovania klientov pred súdmi a inými orgánmi s dôrazom na odbornosť, kvalitu a efektivitu služieb.

Naša právnická kancelária poskytuje služby hlavne v týchto oblastiach: